لیست مواد اولیه  و افزودنی های دارویی - ترکیبی (جالینوسی)
 به ترتیب حروف الفبا
 
 

اب مقطر

بنزوئیک اسید

سدیم لاکتات

لاکتوز

اتانول

بنزیل پراکسای

سولفات روی

لیدوکایین

اتیل استات

بوریک اسید

سولفات مس

مانتول

اتیل الکل

بیسموت

سولفات منیزیم

ماندلیک اسید

اریترومایسین

پابا

سولفاستامید

ماینوکسیدیل

اسانس برگاموت

پارافین

سیتریک اسید

متابی سولفیت سدیم

اسپیرولاکتون

پتاسیم کلراید

فرمالین

مترونیدازول

استات روی

پرسپته بلان

فناستراید(پروپرشیا)

موم بیزواکس

استرادیول

پروپیلن گلیکول

فنل

نیترات پلوکاربین

استون

پروژسترون

فولیک اسید

وازلین

استیک اسید

پودر تالک

کالامین

ویتامین E

اسرین

پودوفیلین

کامفر

ویتامینA

اسید سالسیلیک

تارتاریک اسید

کائولن

ویتامینB12

اسیدلاکتیک

ترتینوئین(رتینA)

کتاکنازول

ویتامینC

اکسید تیتان

تری پتاسیم سیترات

کل تار(قطران)

ویولت دوژانسیون

اکسید روی

تری سدیم سیترات

کلاتریمازول

هیپوسولفیت سدیم

الاستین

تری کلرو استیک اسید

کلاژن

هیدروکینون

اوره

تیمول

کلد کرم(کرم پایه)

یدور پتاسیم

ایزوپروپیل الکل

تیوسولفات سدیم

کلرامفنیکل

 

ایکتیول

دالاسین

کلیندا مایسین

 

ائوزین

دکسپانتنول

کوجیک اسید

 

آربوتیین

دگزامتازون

کولودیون

 

آزالئیک اسید

دیترانول

گلوتارآلدئید

 

آلفا هیدروکسی اسید

رزورسینول

گلوکز

 

آلومینیم کلراید

ریوانل

گلی گولیگ اسید

 

آمونیم لاکتات

سدیم بنزوات

گلیسیرین

 

بتامتازون

سدیم کلراید

گوگرد